Rozumiem - Czuję - Pomagam

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Jakie dane osobowe przetwarzamy i skąd je pozyskujemy?

Przetwarzamy dane osobowe, które dobrowolnie podałeś wypełniając formularz elektroniczny w serwisie swiatelkozycia.pl ,a więc:

imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP lub inne identyfikatory internetowe oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies, a także logi systemowe, płeć, data urodzenia, wizerunek. Jeżeli dokonałeś darowizny poprzez wpłatę na rachunek bankowy Fundacji Światło Dla Życia (prowadzony przez Raiffeisen Polbank) wówczas przetwarzamy Twoje dane, takie jak: numer konta, imię i nazwisko oraz adres, konieczne, m. in. do zidentyfikowania Twojej wpłaty oraz wystawienia zaświadczenia.

Jeśli przekazałeś nam dane osobowe osoby trzeciej, w szczególności potrzebującego lub firmy – osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, zakładamy, że uczyniłeś to za jej zgodą. Ze swej strony zobowiązujemy się wypełnić wobec tej osoby obowiązek informacyjny o zasadach przetwarzania jej danych osobowych, a w razie takiej konieczności – uzyskać od tej osoby zgodę na przetwarzanie jej danych.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Światło Dla Życia, mieszcząca się w miejscowości Ławki, ul. Zielonych Sosen 4; 05-505 Prażmów, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000440184, której akta rejestrowe przechowywane są przez SĄDZIE REJONOWYM DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO posługująca się nadanym jej numerem identyfikacji podatkowej NIP 1231274086 oraz numerem REGON 146401102.


Kontakt z nami

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami kontaktować:

– przesyłając e-mail na adres: biuro@swiatelkozycia.pl
– telefonicznie, dzwoniąc pod numer Telefon: +48 513 308 687
– pisemnie na adres: Ławki, ul. Zielonych Sosen 4; 05-505 Prażmów


Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy łączącej Ciebie i Fundację Światło Dla Życia, do zawarcia której dochodzi w drodze akceptacji przez Ciebie regulaminu i dla wykonania której, przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych, oznaczonych przez nas jako obowiązkowe oraz Twojego adresu e-mail, jest niezbędne.

Jeśli zdecydujesz się przekazać nam w formularzu lub poprzez aplikacje stron trzecich – np. Facebook lub Google więcej danych o Tobie, podstawą prawną przetwarzania przez nas takich danych jest Twoja zgoda. Jeżeli jesteś osobą potrzebującą i podałeś nam szczególne kategorie danych osobowych, w szczególności dane dotyczące Twojego zdrowia, przetwarzamy je na podstawie Twojej wyraźnej zgody i w celach wskazanych w odpowiedniej klauzuli zgody, umieszczonej na właściwym formularzu. Masz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ponadto Fundacja Światło Dla Życia jest zobowiązana przetwarzać Twoje wybrane dane osobowe przez okres wskazany we właściwych przepisach, zwłaszcza z zakresu rachunkowości i podatków.

Podanie Twoich danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże niepodanie danych oznaczonych w formularzu jako obowiązkowe lub Twojego adresu e-mail może spowodować, że formularz nie zostanie wysłany i tym samym zawarcie i realizacja umowy będą niemożliwe, albo niemożliwe stanie się zapisanie do serwisu (zob. treść art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) oraz f) RODO.

Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych?

Dane osobowe przetwarzamy przede wszystkim w celu zawarcia umowy i jej wykonania. W szczególności bez przetwarzania danych nie moglibyśmy stworzyć dla Ciebie konta w serwisie, otrzymać od Ciebie darowizny, ani przekazać jej potrzebującym, jak również nie moglibyśmy umożliwić Ci dostępu do szeregu, świadczonych przez nas w ramach serwisu, usług. Twoje dane osobowe będziemy wykorzystywać także w celu kontaktów związanych z realizacją umowy.

Dane przekazane poprzez formularz lub udostępnione za Twoją zgodą przez Google lub Facebook mogą być przez nas przetwarzane w celu archiwizacji informacji lub dokumentów potwierdzających wykonanie przez nas obowiązków wynikających z umowy oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, skierowanymi przeciwko Fundacji Światło Dla Życia. Przetwarzając Twoje dane osobowe w tym celu, fundacja będzie kierować się, m. in. zasadą minimalizacji, tj. by przetwarzane dane były stosowne oraz ograniczone do tego, co jest niezbędne dla osiągnięcia wspomnianego celu.

Twoje dane osobowe, które znajdują się w dokumentacji dotyczącej transakcji płatniczych, po wykonaniu albo rozwiązaniu umowy, przetwarzamy w celach archiwizacyjnych, podatkowych i rachunkowych. Podstawę prawną dla przetwarzania tych danych stanowią przepisy prawa podatkowego oraz dotyczące rachunkowości.

Jeżeli jesteś osobą potrzebującą i podałeś nam szczególne kategorie danych osobowych, w szczególności dane dotyczące Twojego zdrowia, przetwarzamy je w celach wskazanych w odpowiedniej klauzuli zgody umieszczonej na właściwym formularzu.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przechowywane na serwerach dzierżawionych przez Fundację Światło Dla Życia od zaufanego partnera, przy pomocy innych podmiotów, zwłaszcza zaufanych dostawców systemów, sprzętu i usług IT, które to podmioty świadczą na nasze zlecenie usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi analizy i przygotowania statystyk serwisu.

Możemy zostać zobowiązani do przekazania Twoich danych właściwym organom lub osobom trzecim, jeśli ich żądanie udzielenia takich informacji będzie miało swoją podstawę prawną.

Twoje dane przekazujemy również naszym Partnerom (tym organizacjom, które zgodnie z regulaminem serwisu mogą ogłaszać na Twoją rzecz zbiórki w serwisie), których wskazałeś w zgłoszeniu, jako organizacje, które działają na Twoją rzecz.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane, jeżeli zostały podane w formularzu lub przekazane nam za Twoją zgodą przez Facebook lub Google, przetwarzane są tak długo, jak długo wiąże nas z Tobą umowa. Po rozwiązaniu umowy przechowujemy Twoje dane przez okres, w jakim Ty mógłbyś dochodzić od nas roszczeń związanych z nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez nas umowy oraz przez jaki my, moglibyśmy dochodzić takich roszczeń od Ciebie.

Co do danych, które znajdują się w dokumentacji dotyczącej transakcji płatniczych przetwarzane są przez nas przez okres pięciu lat od końca roku podatkowego, którego dotyczy dany dokument.Jakie masz prawa?

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo do potwierdzenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”),
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego, prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym, nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami.

Poniżej omawiamy szerzej wybrane kategorie Twoich uprawnień:

Prawo do potwierdzenia przetwarzania Twoich danych osobowych

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, jesteś uprawniony do uzyskania dostępu do danych oraz uzyskania informacji, dotyczących przetwarzania Twoich danych.

Prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych

Możesz zażądać od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, jeżeli uważasz, że są nieprawidłowe lub nieaktualne. Możesz też zwrócić się do nas o uzupełnienie, jeżeli uważasz, że Twoje dane są, z uwagi na cel, w jakim przetwarzamy dane, niekompletne.

Prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”)

Masz “prawo do bycia zapomnianym”. Oznacza to, że możesz od nas żądać usunięcia Twoich danych osobowych, a my niezwłocznie dane usuniemy, jeżeli, m. in.:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w jakich mamy prawo je przetwarzać,
 2. jeżeli przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody, a Ty cofnąłeś udzieloną zgodę,
 3. zdarzyło się, pomimo dokładania przez nas wszelkich starań, by należycie chronić Twoje dane i przetwarzać je w zgodzie z obowiązującymi przepisami, że są one przetwarzane niezgodnie z prawem,
 4. przymus usunięcia danych wynika z celu wywiązania się przez nas z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie Rzeczypospolitej Polskiej.

Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych

Możesz żądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych, jeżeli:

 1. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,
 2. przetwarzanie Twoich danych jest w Twojej ocenie nie zgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 3. nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 4. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

Prawo wniesienia skargi do organu

Masz prawo do wniesienia skargi na nasze działania lub zaniechania do organu nadzorczego, jakim jest dla nas od dnia 25 maja 2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Na podstawie danych o Twojej aktywności w serwisie (w tym m. in. plików cookies oraz innych podobnych identyfikatorów internetowych, a także logów systemowych) tworzymy na własne potrzeby Twój profil. Dzięki temu możemy dostosowywać do Twoich preferencji treść newslettera, który otrzymujesz, gdy wyraziłeś na to swą zgodę.

Wyjaśniamy, że pliki cookies są to małe pliki tekstowe instalowane na Twoim urządzeniu (np. komputerze, smartfonie, tablecie), gdy przeglądasz nasz serwis swiatelkozycia.pl, niezależnie od tego, czy jesteś zalogowany, czy nie. Pliki cookies zawierają w szczególności nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na Twoim urządzeniu oraz unikatowy numer.

W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Prosimy byś miał na uwadze, że blokowanie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z naszego serwisu, np. nie będziesz mógł w takim przypadku dokonać darowizny w ramach serwisu swiatelkozycia.pl.

Ponadto korzystamy z wybranych narzędzi biznesowych oferowanych przez Facebooka w postaci Piksela oraz funkcji grup niestandardowych odbiorców. Szczegółowe informacje na temat zasad działania tych narzędzi znajdziesz na stronie www.facebook.com. Na temat działania Piksela zostałeś poinformowany także odrębnie przez Facebooka. Dzięki tym narzędziom, jeśli jesteś jednocześnie użytkownikiem Facebooka, Facebook może wyświetlać Tobie sugestie na temat zbiórek, w których udział może Cię najbardziej zainteresować (treści spersonalizowane).
Korzystamy także z narzędzia Google Analytics oferowanego przez Google, by obserwować Twoją aktywność w serwisie, w oparciu, m. in. o mechanizm plików cookies. Te działania podejmujemy w celach analitycznych i statystycznych po to, by stale ulepszać Serwis.

Masz prawo w każdej chwili wnieść bezpłatnie sprzeciw wobec profilowania, o jakim mowa powyżej. Poinformuj nas o tym niezwłocznie w razie potrzeby. Pamiętaj, że w oparciu o Twoje dane osobowe Fundacja Światło Dla Życia nie będzie podejmowała wobec Ciebie żadnych zautomatyzowanych decyzji.

 

WESPRZYJ NASZE DZIAŁANIA STATUTOWE

Numer konta
27 1750 0012 0000 0000 3528 5016