Rozumiem - Czuję - Pomagam

REGULAMIN SERWISU swiatlekozycia.pl

należącego do Fundacji Światło Dla Życia

Obowiązuje od…………..data ruszenia.

 1. Wstęp
  Serwis swiatelkozycia.pl utworzony został z myślą o osobach potrzebujących pomocy w finansowaniu ich leczenia, zakupu niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego czy sfinansowania rehabilitacji.  Prowadzony jest przez Fundację Światło Dla Życia. Zasadniczym jego celem jest łączenie darczyńców z potrzebującymi.

Administrator Serwisu swiatelkozycia.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
• realizację wzajemnych zobowiązań stron (Autora zbiórki i Pomagającego), w tym za zrealizowanie wyznaczonego celu zbiórki
• źródło pochodzenia przekazywanych środków
• zamieszczane treści, zarówno tekstowe, jak i fotograficzne

Podstawa prawna:
Udzielenie i przyjęcie pomocy za pośrednictwem serwisu, w myśl prawa, jest DAROWIZNĄ i podlega przepisom z Ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. Z 2015 poz. 86),
Ponadto zastosowanie mają:
• Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2002 r. Nr 144);
• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny,
• Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ( Dz. U. Z 2014 r. poz. 455),
• Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny Art. 299. Pranie brudnych pieniędzy (Dz. U.1997.88.553),
• Ustawa prawo dewizowe oznacza ustawę z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Z 2012 r. poz. 826 j.t. ze zmianami).
W zakresie publikowanych treści:
• Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83)
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015. poz. 2135).

 1. Definicje:
  W regulaminie przyjęto następujące znaczenie zastosowanych pojęć:
  1. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin;
  2. Serwis – oznacza serwis internetowy prowadzony pod domeną www.swiatelkozycia. Pl;
  3. Właściciel Serwisu – Obywatelska Fundacja Światło Dla Życia Ławki, ul. Zielonych Sosen 4, 05-505 Prażmów, KRS- 0000440184, NIP- 1231274086, REGON- 146401102;
  4. Zespół – osoby odpowiedzialne za administrowanie strony www.pomocsieliczy.pl oraz czuwające nad prawidłowym przebiegiem zbiórek’;
  5. Odwiedzający – oznacza osobę fizyczną lub przedstawiciela osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, wchodzącą na strony serwisu;
  6. Użytkownik – oznacza każdą pełnoletnią osobę fizyczną lub przedstawiciela osób prawnych korzystających z serwisu, w tym Darczyńcę lub Autora Zbiórki;
  7. Zbiórka – gromadzenie środków finansowych na określony cel;
  8. Cel – potrzeba, na którą gromadzone są pieniądze;
  9. Autor Zbiórki – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna określająca i reprezentująca cel w pozyskiwaniu środków na jego realizację;
  10. Darczyńca – osoba fizyczna lub prawna, lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, przekazująca pieniądze na wybrany przez siebie cel;
  11. Darowizna – kwota przekazana przez darczyńcę na realizację celu;
  12. Firma – użytkownik, który jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej, prowadzący działalność gospodarczą, który w ramach tej działalności korzysta z serwisu;
  13. Konto – miejsce w serwisie umożliwiające użytkownikowi dostęp, za pośrednictwem którego, użytkownik wprowadza, zarządza i wysyła dane w strukturze serwisu;
  14. Serwis pośrednictwa finansowego:
  a) payu.pl, serwis pośrednictwa finansowego prowadzony przez spółkę pod firmą PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7792308495, REGON 300523444;
 2. c) paypal.com, serwis pośrednictwa finansowego prowadzony przez spółkę pod firmą (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu (R.C.S. Luxembourg B 118 349).
 1. Ogólne warunki korzystania z serwisu swiatelkodlazycia.pl
  1. Użytkownikiem serwisu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie po zapoznaniu się z regulaminem.
  2. Podjęcie jakichkolwiek czynności w obrębie serwisu jest równoznaczne zaakceptacją regulaminu.
  3. Użytkownicy serwisu zobowiązani są do korzystania z niego w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami i etycznie.
  4. Korzystanie z serwisu jest nieodpłatne. Prowizja pobierana jest po zakończeniu zbiórki z zebranych środków.

III. Rejestracja i rezygnacja
1. W celu uruchomienia zbiórki za pośrednictwem serwisu swiatelkozycia.pl należy dokonać rejestracji.
2.Rejestracja jest równoznaczna z zawarciem przez użytkownika z właścicielem serwisu umowy o świadczenie usług na zasadach określonych w regulaminie.
3. Użytkownik dokonując rejestracji wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie powierzonych przez niego danych oraz jego wizerunku a także, w przypadku publikowania zdjęć dzieci, ich wizerunku:

 • w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia zbiórki środków,
 • wykorzystanie  wizerunku w publikacjach, materiałach informacyjnych, plakatach i stronach internetowych mediów, w tym społecznościowych,
 • na przepływ niezbędnych informacji pomiędzy stronami umowy.
 1. Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie (zgodnie z Art. 6 pkt. 1 ppkt. a,b,d RODO) i odpowiada za ich zgodność ze stanem faktycznym.
  5. Dane osobowe użytkowników są zbierane i wykorzystywane na czas i w zakresie koniecznym do skutecznego przeprowadzenia zbiórki oraz dla celów prawnych i statystycznych, przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.
  6. Dane mogą na prośbę użytkownika zostać usunięte nie wcześniej niż po pół roku od założenia zbiórki
  7. Administratorem danych jest Fundacja Światło Dla Życia, Ławki, ul. Zielonych Sosen 4; 05-505 Prażmów KRS 0000440184, NIP 1231274086, REGON 146401102, kontakt: tel.:  +48 513 308 687 e-mail: biuro@swiatelkozycia.pl
  8. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawienia, uzupełnienia, rozszerzenia), ograniczenia ich przetwarzania i usunięcia. Usunięcie danych wcześniej niż po sześciu miesiącach jest równoznaczne z zerwaniem umowy.
  9. Użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, że fundacja narusza przepisy RODO.
  10. W celu realizacji zbiórki użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie danych osobowych przez zewnętrzne podmioty przetwarzające dane z zachowaniem poufności i celów przetwarzania (na przykład biuro rachunkowe, bank).
  11. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy przebieg zbiórki, w tym wypłatę zgromadzonych środków, w związku z nieprawidłowością podanych danych użytkownika.
  12. Udostępnienie hasła osobom trzecim jest zabronione i może grozić utratą zgromadzonych środków.
  13. Użytkownik ma prawo zażądać od właściciela serwisu usunięcia konta i danych, poprzez wysłanie wiadomości e-mail, zawierającej w treści takie żądanie na adres: biuro@swiatelkozycia.pl zadresu podanego w trakcie rejestracji.
  14. Żądanie usunięcia konta i danych jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu umowy wiążącej użytkownika z operatorem.
  15. Właściciel serwisu może wypowiedzieć umowę z użytkownikowi i usunąć jego konto w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy użytkownik naruszy postanowienia niniejszego regulaminu lub w związku z korzystaniem z serwisu naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa i pomimo uprzedniego wezwania, nie zaprzestał naruszeń. O fakcie wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail,wysłanej na adres poczty elektronicznej, który użytkownik podał w trakcie rejestracji.
 2. Uruchomienie zbiórki
  1. W celu uruchomienia zbiórki należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać niezbędne dokumenty, takie jak: dokumenty potwierdzające potrzebę leczenia lub zakupu niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego,  orzeczenie o grupie inwalidzkiej, zaświadczenie od lekarza potwierdzające potrzebę wsparcia, faktura PROFORMA. Zbiórka zostaje uruchomiona po pozytywnej weryfikacji przez właścicieli serwisu.
  2. Cel zbiórki skierowany dla osób trzecich, może być założony wyłącznie, jeśli dotyczy podopiecznych organizacji pozarządowych, a zebrana kwota będzie przekazana na subkonto tej organizacji za pisemnym oświadczeniem osoby obdarowanej.
  3. Autorem zbiórki na potrzeby dziecka mogą być jego rodzice/prawni opiekunowie.
  4. Dopuszcza się realizowanie więcej niż jednego celu jednocześnie przez jednego autora zbiórki.
  6. Ten sam cel zbiórki nie może być realizowany za pośrednictwem innych usługodawców.
  7. Treści o charakterze reklamowym lub niezgodne z etyką oraz przekierowania bez wiedzy zespołu portalu swiatlekozycia.pl na inne strony www. będą usuwane. Mogą również podlegać karom wynikającym z przepisów prawa.
  8. Zespół ma prawo podejmować wszelkie decyzje w zakresie publikowanych treści (dotyczy to nazwy autora zbiórki /nicku/, opisu celu zbiórki oraz załączonych materiałów (zdjęcia, filmy, itd.) w tym odmówić części lub całości publikacji. Decyzja zespołu jest ostateczna.
  9. Opublikowanie celu w serwisie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie layout’u serwisu przez autora zbiórki oraz wykorzystanie przez zespół powierzonych przez autora danych, wizerunku, tekstów i materiałów.
  10. Moment opublikowania opisu celu zbiórki jest równoznaczny z podpisaniem umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez właściciela serwisu.
  12. Właściciel serwisu ani zespół nie są stronami umowy darowizny.
 3. Weryfikacja
  1. Zespół ma prawo zażądać od autora zbiórki dokumentów potwierdzających jej wiarygodność i odmówić publikacji w przypadku niewywiązania się z tego żądania.
  2. Wszystkie osoby, które stwierdziły niezgodność danych autora zbiórki z rzeczywistością lub błąd, nadużycie, ewentualnie próbę wyłudzenia środków nie zgodnie z określonym celem czy z naruszeniem przepisów prawa, mają obowiązek zgłosić ten fakt zespołowi drogą e-mail na adres: biuro@swiatelkozycia.pl
  3. Właściciel serwisu ani zespół nie ponoszą odpowiedzialności za działania podejmowane przez użytkowników serwisu na rzecz osób trzecich.
  4. Zespół nie ponosi odpowiedzialności za realizację wzajemnych zobowiązań stron (autorów zbiórki i darczyńców), w tym za zrealizowanie wyznaczonego celu zbiórki.
  5. Weryfikacji podlegają również treści. Wszystkie treści tworzone lub modyfikowane przez zespół serwisu stanowią jej własność. Kopiowanie i publikowanie tekstów opracowanych przez zespół dozwolone jest wyłącznie do promowania celu zbiórki.  Treści powielane na innych stronach o podobnym charakterze będą weryfikowane negatywnie.
  6. W przypadku negatywnego zweryfikowania autora zbiórki lub celu zbiórki, nieetycznych działań autora zbiórki w obrębie serwisu lub przy promocji celu, zespół może zerwać umowę o czym powiadomi autora zbiórki drogą e-mail na adres podany przy rejestracji. Zgromadzone w międzyczasie środki dotyczące danego celu zostaną przekazane na realizację celów statutowych Fundacji Światło Dla Życia.
  7. Autorowi zbiórki przysługuje odwołanie w terminie 7 dni od daty wysłania powiadomienia na adres e-mail podany przy rejestracji.
 4. Przebieg zbiórki
  1. Od momentu opublikowania zbiórki darczyńcy uzyskują w obrębie serwisu narzędzie do dokonania przelewu darowizny na subkonto autora zbiórki.
  2. Przekazanej darowizny nie można odwołać.
  3. Darczyńcy nie mają obowiązku rejestracji.
  4. Właściciel Serwisu nie gromadzi ani nie udostępnia danych darczyńców. Nie dotyczy to darowizn w kwotach przekraczających limit podatkowy i/lub podlegających rejestracji w zakresie z tym związanym.
  5. Właściciel serwisu ani zespół nie ponoszą odpowiedzialności za źródło pochodzenia przekazywanych środków.
  6. Kwoty darowizny przekraczające wartość 15000 € (nawet jeśli zostały wpłacone w kilku transzach) podlegają rejestracji. Strony Umowy Darowizny (autor zbiórki i darczyńca) mają obowiązek przekazać wszystkie dane niezbędne do dokonania formalności z tym związanych.
  7. Darowizny przekraczające łączną kwotę 4 902,00 PLN, otrzymane w ciągu pięciu lat od tej samej osoby podlegają opodatkowaniu. Limit darowizny w obrębie rodziny w I grupie podatkowej (od małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synowej, rodzeństwa, ojczyma, macochy i teściów) – wynosi 9 637,00 PLN; w II grupie podatkowej (zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych) – limit wynosi 7 276,00 PLN; Związane z tym obowiązki względem Urzędu Skarbowego leżą po stronie autora zbiórki.
  8. Maksymalny okres trwania Zbiórki to jeden rok. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek autora zbiórki zespół może przedłużyć termin zakończenia zbiórki.
 5. Zakończenie zbiórki/wypłacenie środków
  1. Zbiórka zostaje zakończona automatycznie w terminie do 7 dni od uzyskania określonej celem kwoty lub po upływie roku od jej trwania.
  2. Zbiórka może być zakończona w każdym momencie na żądanie autora zbiórki.
  3. Nie można wypłacić środków (w całości lub w części) przed zakończeniem zbiórki.
  4. Środki zgromadzone na dany cel zostaną wypłacone bez względu na osiągnięcie wyznaczonego limitu, jeśli ich kwota przekroczy 50,00 PLN. Kwoty do 50,00 PLN zostaną przekazane na cele statutowe fundacji.
  5. Środki zgromadzone na subkoncie autora zbiórki, pomniejszone o prowizję zostaną przekazane przelewem na konto wskazane przy rejestracji w terminie do czternastu dni roboczych od momentu przedstawienia faktury, jednak wyłącznie po zamieszczeniu w obrębie zbiórki podziękowań dla Darczyńców. Zaniechanie zamieszczenia podziękowań jest równoznaczne z niedotrzymaniem warunków umowy i jest podstawą do jej zerwania.
  6. Prowizja właściciela serwisu wynosi 8%  kwoty zgromadzonej na każdy cel
  7. W przypadku ustania zasadności kontynuowania zbiórki zgromadzone środki zostaną przekazane na cele statutowe właściciela serwisu.

VII. Warunki techniczne korzystania z serwisu
1. W celu prawidłowego korzystania z usług dostępnych w serwisie potrzebne jest:
a) połączenie z siecią Internet;
b) posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
c) korzystanie z przeglądarki internetowej, umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;
d) w przypadku użytkowników dokonujących rejestracji, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

VIII. Reklamacje
1. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem  serwisu, a także wykonaniem usług przez właściciela serwisu.
2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail właściciela serwisu: biuro@swiatelkozycia.pl.pl lub w formie pisemnej na adres właściciela serwisu.
3. Właściciel serwisu udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do użytkownika na adres e-mail wskazany w reklamacji lub, jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej, na adres e-mail wskazany w piśmie albo, jeżeli takiego nie podano, na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym.

 1. Postanowienia końcowe
  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.
  2. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.
  3. Zabrania się zamieszczania w obrębie serwisu treści o charakterze reklamowym. Zapis ten nie dotyczy właściciela serwisu.
  4. Zespół nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu serwisu, a także utraty danych powstałych w wyniku działania siły wyższej, osób trzecich oraz w wyniku działania zespołu zmierzającego do poprawy funkcjonalności serwisu.
  5. Korespondencja prowadzona drogą elektroniczną za pośrednictwem e-maili z adresu podanego przy rejestracji autora zbiórki oraz dotycząca adresu kontakt@swiatlodlazycia.pl jest traktowana równo znacznie  z oficjalnym pismem pomiędzy stronami.
  6. Zespół nie ponosi odpowiedzialności za następstwa wynikłe z udostępnienia adresu
  e-mail autora zbiórki osobom trzecim.
  7. Ewentualne spory wynikające z działań w obrębie serwisu strony konfliktu zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W przypadku niemożliwości uzyskania porozumienia spór rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby właściciela serwisu.

 

WESPRZYJ NASZE DZIAŁANIA STATUTOWE

Numer konta
27 1750 0012 0000 0000 3528 5016